การอบรม "ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร"

การอบรม "ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร"

การฝึกอบรมเรื่อง “ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร”

ในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 และ 13th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Erawan ชั้น Ground โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องประสบกับปัญหาในการจัดการตามภาวะการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ
ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเงินกู้และเงินอุดหนุน ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย และระบบกำจัดของเสีย การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีการประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกรอบในการบริหารงาน โดยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถขอรับการสนับสนุนได้

ทั้งนี้ ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง จะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในแต่ละรอบปีงบประมาณ จึงจะได้สิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการตามขั้นตอนต่อไป โดยปัญหาที่ผ่านมา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบกับปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนไม่ครบถ้วน ส่งผลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือใช้ระยะเวลานานในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ดังนั้น สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับการสนับสนุนต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจและสามารถจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป

สถานที่จัดประชุม
 • Pullman Khon Kaen Raja Orchid
  9/9 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

  Tel: +66 (43) 913 333
  Fax: +66 (43) 913 338
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการจัดอบรม เป็นระยะเวลา 2 วัน

กิจกรรม
ฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ Keynote Address ในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future  

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Thailand CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) TRM : Pathway towards Low Carbon Society  

 

Prof. Dr. Supachai Pathumnakul
Deputy Permanent Secretary for Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Tangle of Challenges: Landscapes, land use, water and climate change

by Dr. Brian James
University of London, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK)

การอบรม ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร  

• การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน:
ระบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์
นายก สวสท.

• วิศวกรรมระบบบำบัดน้ำเสียและการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และ
การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• การดำเนินการโครงการขยะเป็นพลังงาน (ไฟฟ้า) สำหรับเทศบาล
รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 Welcome Dinner (ห้องศาลาไทย ชั้น 4)

 • Welcome Dinner
 • การนำเสนอการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ International Conference on Environmental Engineering, Science and Managementon ปี พ.ศ. 2568
 • พิธีรับมอบธงเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 24 โดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Dinner พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน “โปงลาง” สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Welcome Dinner รวมอยู่ในค่าลงทะเบียนแล้ว

 

วันที่ 2: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

• แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
คุณกัญญาวีณ์ ล่ำสัน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• วิศวกรรมระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล และ- ระบบการหมักปุ๋ย
รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• การจัดทำรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คุณรัฏฐา ศรีเจริญ
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

• ระบบเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน และระบบเตาเผาขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล
ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์
นายก สวสท.

• แนวทางการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) ของ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
คุณสุวรรณา จันทรไพฑูรย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ บุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการ บริษัทที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน

ระยะเวลาการลงทะเบียน (ขยาย)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 6,000 บาท/คน
หมายเหตุ
        - ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
        - ค่าลงทะเบียนสำหรับ 1 ท่าน
        - ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง งานเลี้ยง Welcome Dinner และเอกสารประกอบการฝึกอบรม
        - ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ชำระค่าลงทะเบียน
นำฝากบัญชีออมทรัพย์ในนาม “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0
 • ชำระค่าลงทะเบียนแล้วส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินกลับมายัง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download รายละเอียดเพิ่มเติม

การแสดงสินค้าและเทคโนโลยี

ในการประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีนี้ยังคงสานต่อความร่วมมือโดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อขานรับต่อโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในขณะนี้อย่างเช่น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นิทรรศการครั้งนี้เป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่ได้รับการดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ผู้แสดงสินค้า ผู้ซื้อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสิ่งแวดล้อม โดย จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ล้ำสมัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบจากบริษัทชั้นนำของโลก โดยจะจัดขึ้นภายใต้ธีม "Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future"

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016
  

Print