ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)

ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)

การฝึกอบรมเรื่อง “ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร”

ในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 และ 13th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management
วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม Erawan ชั้น Ground โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องประสบกับปัญหาในการจัดการตามภาวะการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ
ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเงินกู้และเงินอุดหนุน ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย และระบบกำจัดของเสีย การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีการประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกรอบในการบริหารงาน โดยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถขอรับการสนับสนุนได้

ทั้งนี้ ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง จะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในแต่ละรอบปีงบประมาณ จึงจะได้สิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการตามขั้นตอนต่อไป โดยปัญหาที่ผ่านมา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบกับปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ ทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนไม่ครบถ้วน ส่งผลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือใช้ระยะเวลานานในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

ดังนั้น สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับการสนับสนุนต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจและสามารถจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการจัดอบรม เป็นระยะเวลา 2 วัน

กิจกรรม
ฝึกอบรม เรื่อง ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1: วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ Keynote Address ในงานประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future  

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

Thailand CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) TRM : Pathway towards Low Carbon Society  

 

Prof. Dr. Supachai Pathumnakul
Deputy Permanent Secretary for Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Tangle of Challenges: Landscapes, land use, water and climate change

by Dr. Brian James
University of London, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK)

การอบรม ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสียขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร  

• การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน:
ระบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์
นายก สวสท.

 Welcome Dinner (ห้องศาลาไทย ชั้น 4)

 • Welcome Dinner
 • การนำเสนอการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ International Conference on Environmental Engineering, Science and Managementon ปี พ.ศ. 2568
 • พิธีรับมอบธงเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 24 โดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Dinner พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน “โปงลาง” สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Welcome Dinner รวมอยู่ในค่าลงทะเบียนแล้ว
   

 วันที่ 2: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

• แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

• แนวทางการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23(4) ของ พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ผู้แทนกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ บุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการ บริษัทที่ปรึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 80 คน

Download 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
สถานที่จัดประชุม
 • Pullman Khon Kaen Raja Orchid
  9/9 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

  Tel: +66 (43) 913 333
  Fax: +66 (43) 913 338
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

การแสดงสินค้าและเทคโนโลยี

ในการประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีนี้ยังคงสานต่อความร่วมมือโดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อขานรับต่อโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในขณะนี้อย่างเช่น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นิทรรศการครั้งนี้เป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่ได้รับการดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ผู้แสดงสินค้า ผู้ซื้อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสิ่งแวดล้อม โดย จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ล้ำสมัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบจากบริษัทชั้นนำของโลก โดยจะจัดขึ้นภายใต้ธีม "Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future"

ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)
Center for Clean Air Solutions (CCAS)
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016
  

Print