การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

"Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future" 

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น


ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องให้เกิดปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง และการขาดแคลนทรัพยากร รวมถึงสถานการณ์โลกมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากปัญหาการระบาดใหญ่เป็นเหตุให้ทั่วโลกเกิดวิกฤตด้านทรัพยากร อาหาร และวัตถุดิบ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและคงการพัฒนาทางเศรษฐกิจไว้ ประชาคมโลกจึงมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาการ วิธีการจัดการหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมแนวคิดในการแก้ปัญหาแบบใหม่ การเฝ้าระวังและการสังเคราะห์ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยพิจารณาการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง ซึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 23 สวสท. เจ้าภาพหลักโดยมีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยาย นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบโปสเตอร์โดยกำหนดการประชุมวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

เนื้อหาการประชุม

 • นวัตกรรม/ BCG โมเดลสู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 • อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 • การพัฒนาเมือง/เมืองอัจฉริยะ/เมืองสีเขียว

 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 • พลังงานสีเขียว

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 •  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • การจัดการมลพิษและความเสี่ยง

 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

 • การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ

 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน

 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ

 • การจัดการและการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)

 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

Content of Symposium

 • Oral Presentations
 • Poster Presentations
 • การแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
 • Special Seminar: Water Reclamation and Reuse: Case Studies including Problems and Obstacles (Orcid Ballroom 1, 2nd Fl.)
  Organized by EEAT and Department of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
 • Special Forum:  Clean Air Solutions (Orcid Ballroom 2, 2nd Fl.)
  โดย ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • การอบรม:  ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร (Erawan, Ground Fl.) 
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567
Keynote Address 

 • Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future  

  ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
  อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

 • Thailand CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) TRM : Pathway towards Low Carbon Society  

   

  Prof. Dr. Supachai Pathumnakul
  Deputy Permanent Secretary for Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

Special Talk 

 • Tangle of Challenges: Landscapes, land use, water and climate change
  by Dr. Brian James
  University of London, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK)

Welcome Dinner (ห้องศาลาไทย ชั้น 4)

 • Welcome Dinner
 • การนำเสนอการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ International Conference on Environmental Engineering, Science and Managementon ปี พ.ศ. 2568
 • พิธีรับมอบธงเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 24 โดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Dinner พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน “โปงลาง” สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Welcome Dinner รวมอยู่ในค่าลงทะเบียนแล้ว

 

 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
Special Talk 

 • The European Union Agenda, United Nations Sustainable Development Goals and the Detection / Attribution of Causes of Climate Change
  by Ray Earle
  Dublin City University, Ireland
 • Advanced carbon capture and storage in cementation production using different nanobubble technologies and red mud
  by Prof. Jin Chul Joo
  Hanbat National University, Republic of Korea
Download 

Brochure

Article Format 

กำหนดการ

เอกสารประกอบการประชุม

กำหนดเวลา
เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1 มกราคม 2567
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยาย  15 มีนาคม 2567
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย 5 เมษายน 2567
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์ 10 เมษายน 2567
วันประชุมวิชาการ 9-10 พฤษภาคม 2567
 
ลงทะเบียน

• ผู้นำเสนอผลงาน

ส่งผลงาน 

 แนบหลักฐานการโอนเงิน 

  https://forms.gle/HzNure4yrKDouQLa7


• ผู้เข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

แนบหลักฐานการโอนเงิน

https://forms.gle/HzNure4yrKDouQLa7

 

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
 • บทคัดย่อแบบขยาย (Extended abstract)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบรูปเล่ม (Proceeding Hard Copy) 
 • บทความฉบับเต็ม (Full papers)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding e-Document)
อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
ชำระค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่
12 เม.ย. 67 เท่านั้น
ระหว่างวันที่
2 - 20 เม.ย. 67
สมาชิก สวสท. 5,000 บาท 5,500 บาท
บุคคลทั่วไป/ สมาชิกหมดอายุ 6,000 บาท 6,500 บาท

 

ผู้เข้าร่วมประชุม
ชำระค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่
10 เม.ย. 67 เท่านั้น
ระหว่างวันที่
10 เม.ย. - 10 พ.ค. 67
สมาชิก สวสท. 5,500 บาท 6,000 บาท
บุคคลทั่วไป/ สมาชิกหมดอายุ 6,500 บาท 7,000 บาท
นักศึกษา 3,500 บาท 4,000 บาท

หมายเหตุ

 • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เอกสารประกอบการประชุม เครื่องดื่มระหว่างพัก อาหารกลางวัน พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome dinner)
 • ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานเป็นอัตรา/1 ท่าน/1 บทความ
 • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ
 
ชำระค่าลงทะเบียน

กรุณาชำระเงินโดย
การโอน/นำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม 
“สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์
เลขที่ 056-2-32298-0

  สถานที่จัดประชุม
 • Pullman Khon Kaen Raja Orchid
  9/9 PRACHASUMRAN ROAD, NAI MUANG, MUANG, KHON KAEN 40000, Thailand.

  Tel: +66 (43) 913 333
  Fax: +66 (43) 913 338
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การแสดงสินค้าและเทคโนโลยี

ในการประชุมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปีนี้ยังคงสานต่อความร่วมมือโดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อขานรับต่อโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในขณะนี้อย่างเช่น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นิทรรศการครั้งนี้เป็นแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่ได้รับการดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ผู้แสดงสินค้า ผู้ซื้อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสิ่งแวดล้อม โดย จะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ล้ำสมัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบจากบริษัทชั้นนำของโลก โดยจะจัดขึ้นภายใต้ธีม "Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future"

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016
 

Print