การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 23

"Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future" 

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น


ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องให้เกิดปัญหา น้ำท่วม ภัยแล้ง และการขาดแคลนทรัพยากร รวมถึงสถานการณ์โลกมีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากปัญหาการระบาดใหญ่เป็นเหตุให้ทั่วโลกเกิดวิกฤตด้านทรัพยากร อาหาร และวัตถุดิบ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและคงการพัฒนาทางเศรษฐกิจไว้ ประชาคมโลกจึงมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตและมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาการ วิธีการจัดการหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมแนวคิดในการแก้ปัญหาแบบใหม่ การเฝ้าระวังและการสังเคราะห์ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยพิจารณาการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ดำเนินกิจกรรมด้านวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง ซึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 23 สวสท. เจ้าภาพหลักโดยมีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยาย นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบโปสเตอร์โดยกำหนดการประชุมวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

เนื้อหาการประชุม

 • นวัตกรรม/ BCG โมเดลสู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 • อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 • การพัฒนาเมือง/เมืองอัจฉริยะ/เมืองสีเขียว

 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 • พลังงานสีเขียว

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 •  การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • การจัดการมลพิษและความเสี่ยง

 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

 • การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ

 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน

 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ

 • การจัดการและการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)

 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

Keynote Address 
 • Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future  

  ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
  อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

 Download 
กำหนดเวลา 
เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1 มกราคม 2567
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยาย  19 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย 21 มีนาคม 2567
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์ 1 เมษายน 2567
วันประชุมวิชาการ 9-10 พฤษภาคม 2567
 
ลงทะเบียน

• ผู้นำเสนอผลงาน

ส่งผลงาน 

 แนบหลักฐานการโอนเงิน 

  https://forms.gle/HzNure4yrKDouQLa7


• ผู้เข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

แนบหลักฐานการโอนเงิน

https://forms.gle/HzNure4yrKDouQLa7

 

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
 • บทคัดย่อแบบขยาย (Extended abstract)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบรูปเล่ม (Proceeding Hard Copy) 
 • บทความฉบับเต็ม (Full papers)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding e-Document)
อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
ชำระค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่
2 เม.ย. 67 เท่านั้น
ระหว่างวันที่
2 - 20 เม.ย. 67
สมาชิก สวสท. 5,000 บาท 5,500 บาท
บุคคลทั่วไป/ สมาชิกหมดอายุ 6,000 บาท 6,500 บาท

 

ผู้นำเสนอผลงาน
ชำระค่าลงทะเบียน ก่อนวันที่
2 เม.ย. 67 เท่านั้น
ระหว่างวันที่
2 - 20 เม.ย. 67
สมาชิก สวสท. 5,000 บาท 5,500 บาท
บุคคลทั่วไป/ สมาชิกหมดอายุ 6,000 บาท 6,500 บาท

หมายเหตุ

 • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เอกสารประกอบการประชุม เครื่องดื่มระหว่างพัก อาหารกลางวัน พร้อมงานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome dinner)
 • ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานเป็นอัตรา/1 ท่าน/1 บทความ
 • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ
 
ชำระค่าลงทะเบียน

กรุณาชำระเงินโดย
การโอน/นำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม 
“สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์
เลขที่ 056-2-32298-0

 
การแสดงสินค้าและเทคโนโลยี

ในปีนี้ยังคงสานต่อความร่วมมือโดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อขานรับต่อโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกในขณะนี้อย่างเช่น การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นี่คือแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับจากผู้เข้าชมงาน ผู้แสดงสินค้า ผู้ซื้อ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสิ่งแวดล้อมจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ล้ำสมัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบจากบริษัทชั้นนำของโลก โดยจะจัดขึ้นภายใต้ธีม "Environment & Low-Carbon Society for Sustainable Future"

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016

 


Print