ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 35 สวสท.’66

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 35 สวสท.’66

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 35 สวสท.’66 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบ Online Conference

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page