ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21

การจัดประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายนำ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่มการนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบ โปสเตอร์ 

The 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

The 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

The 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management organized by Co-hosting of EEAT and Environmental Research Institute, Chulalongkorn University, Ministry of Natural Recourse and Environment, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Ministry of Industry, Ministry of Industry, Ministry of Energy, Pollution Control Department, and Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. The conference will substantially consist of keynote/invited speakers, oral and poster presentations.

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page