ข่าว​สาร

การฝึกอบรม "โลจิสติกส์ของขยะเทศบาล (ทำไมแปรรูปขยะเป็นพลังงานและการพัฒนาโครงการขยะเป็นพลังงาน)"

การฝึกอบรม "โลจิสติกส์ของขยะเทศบาล (ทำไมแปรรูปขยะเป็นพลังงานและการพัฒนาโครงการขยะเป็นพลังงาน)"

สวสท. ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “โลจิสติกส์ของขยะเทศบาล (ทำไมแปรรูปขยะเป็นพลังงานและการพัฒนาโครงการขยะเป็นพลังงาน)" ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

การอบรม "ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร"

การอบรม "ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร"

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับการสนับสนุนต่อไป

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page