ข่าวสาร

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566

ด้วยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบ Online Conference

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page