ข่าวสาร

ประเทศไทยไปทางไหน ต่อเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ ของ WHO

ประเทศไทยไปทางไหน ต่อเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ ของ WHO

เชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุมเสวนาออนไลน์ “ประเทศไทยไปทางไหน ต่อเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ ของ WHO” จัดโดย ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (Center for Clean Air Solutions – CCAS) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กรมควบคุมมลพิษ

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page