ข่าว​สาร

ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครนักศึกษาการพัฒนาและจัดการเมือง"

ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครนักศึกษาการพัฒนาและจัดการเมือง"

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2563

การประชุมเทคนิคพิจารณ์  “มาตรฐานการออกแบบระบบบำบัดมลพิษอากาศ เล่มที่ 2”

การประชุมเทคนิคพิจารณ์ “มาตรฐานการออกแบบระบบบำบัดมลพิษอากาศ เล่มที่ 2”

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้จัดทำโครงการ “มาตรฐานการออกแบบระบบบำบัดมลพิษอากาศ เล่มที่ 2” โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาวิศวกร ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ นั้น ในการนี้ เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างสมบูรณ์ สวสท. จึงได้จัดการประชุมเทคนิคพิจารณ์ ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในภาควิชาการ ภาควิชาชีพ และภาคราชการ เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลและขอความคิดเห็น โดยกำหนดเวลาจัดประชุมในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

ทัศนศึกษา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ทัศนศึกษา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการดูงานดูงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge ชนิด Deep Shaft  “บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)”  ณ เซ็นทรัล  พลาซ่า เวสต์เกต ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 ถึง 15.00 น.

Contact Us

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

EEAT Facebook Page

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account