ประกาศล่าสุดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16

16th National Environmental Conference
และ
16th International Conference on Environmental Engineering, Science, and Management

17-18 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 16 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16

กำหนดการ

1 มีนาคม 2560 :: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบยาว ทาง E-mail: confer@eeat.or.th
31 มีนาคม 2560 :: แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย
20 เมษายน 2560 :: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์

พร้อมลงทะเบียนวิทยากร การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 16

Brochureรูปแบบการส่งบทคัดย่อแบบขยาย6th International Conference on Environmental Engineering, Science, and Management

Important Dates

March 1, 2017 :: Abstract submission deadline
March 31, 2017 :: Authors notified of acceptance
April 20, 2017 :: Full paper submission deadline and early registration deadline

BrochureExtended abstract's format

บทความล่าสุด

  


สารานุกรม “เบนทอไนต์สำหรับงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม”

PARTICIPATORY RESEARCH ON UTILIZATION OF PULP AND PAPER EFFLUENT FOR AQUACULUTURE AND AGRICULTURE

โดย Wanpen Wirojangud

แผนจัดการน้ำท่วมของกทม.

โดย ดร.เกษมสันติ์ สุวรรณรัต

รายการหนังสือแนะนำ

  

มลพิษอุตสาหกรรมเบื้องต้น

วิธีควบคุมแก้ไขปัญหา และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ให้ความรู้ขั้นต้นอย่างกว้างๆ ไม่เน้นด้านการคำนวณ กล่าวรวมถึงปัญหามลพิษน้ำ อากาศ กากของเสีย ฯISO 14000 อนุกรมมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่

เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการสามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นในองค์กร