การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564
Online Conference
 


สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นองค์กรกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายๆ สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร นิติกร นักธุรกิจ และอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ

สวสท. จึงได้จัดให้การประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นทุกปี เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีการจัดการและข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความแบบบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ และเนื่องจากสภาวะระบาดของโรค COVID-19 สวสท. ได้มีมติจัดงานประชุมในรูปแบบการนำเสนอบทความแบบบรรยายในระบบ Online Conference 

เนื้อหาการประชุม

 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการป้องกันสิ่งแวดล้อมและกำจัดมลพิษ
 • การจัดการมลพิษด้านอากาศ
 • การจัดการมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการ
 • การกำจัดมูลฝอยชุมชนโดยเตาเผา
 • การจัดการมลพิษน้ำ
 • การจัดการน้ำใต้ดิน
 • การพัฒนาเมืองด้านต่างๆ
 • การตรวจสอบทางวิศวกรรมและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Keynote (Online)

 • เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษอากาศจากเตาเผาขยะ  

  รศ.ดร.วราวุธ เสือดี
  อุปนายก สวสท.

 • การประเมินและลดก๊าซเรือนกระจกจากการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกสุขาภิบาล 

  รศ.ดร. ชาติ เจียมไชยศรี
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
  กรรมการกลาง สวสท.

Important Date
 • เปิดรับการนำเสนอนวัตกรรม/บทความ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 • ปิดรับลงทะเบียนนำเสนอผลงาน วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 • งานประชุมวิชาการ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

การลงทะเบียนนำเสนอผลงาน

https://forms.gle/uxV9hDgPBNUHNJPm9

Download 

 • Brochure
 • Format Full Paper
 • The Instruction for Presenter
 • กำหนดการ
 • Poster Presentation 
 • Certificate วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
 • Proceeding e-Document วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
Download Zoom Application

การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายในระบบ Online Conference
ผู้เสนอบทความวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) หรือนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ต้องดำเนินการ ดังนี้

Oral Presentation

 • จัดทำ PowerPoint สำหรับการนำเสนอและบันทึกไฟล์เสียงหรือ VDO การนำเสนอลงใน Google Drive ของตนเองพร้อมกับแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ และคัดลอก Link ดังกล่าวส่งกลับคืนมายัง สวสท. ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
 • การนำเสนอ Oral Presentation ใช้ Program Zoom ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

Poster Presentation

 • จัดทำ Poster ไฟล์ jpg ลงใน Google Drive ของตนเองพร้อมกับแชร์ไฟล์เป็นสาธารณะ และคัดลอก Link ดังกล่าวส่งกลับคืนมายัง สวสท. ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
 •  
  บทความฉบับเต็ม (Full papers) สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding e-Document) 
อัตราค่าลงทะเบียน
 • ผู้นำเสนอผลงาน
  • สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  1,000 บาท
  • บุคคลทั่วไป/สมาชิกหมดอายุ  1,500 บาท
  • ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่  1 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น!! 
 • ผู้เข้าร่วมประชุม
  • ค่าลงทะเบียนฟรี!!! สำหรับสมาชิก สวสท.
 • หมายเหตุ
  • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานเป็นอัตรา/1 ท่าน/1 บทความ
  • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ
ชำระค่าลงทะเบียน
เช็คหรือเงินสดโดยนำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา เลขที่ 053-1-24040-3
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0

 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

โทรศัพท์ 0-2617-1530-1   โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print