ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64

เป็นการจัดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีแวดล้อมประจำปีเพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และข้อคิดเห็นในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ

The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

The 10th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management organized by Co-hosting of EEAT and Faculty of Engineering, Mahasarakham University,Thai Environmental Health Association, Ministry of Natural Recourse and Environment, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, Ministry of Industry, Ministry of Industry, Ministry of Energy, Pollution Control Department, and Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning. The conference will substantially consist of keynote/invited speakers, oral and poster presentations.

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายนำ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่มการนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบ โปสเตอร์ 

APLAS Bangkok 2021

APLAS Bangkok 2021

(November 17-19 (Wed.-Fri.), 2021)

APLAS was a symposium originally established to discuss about the topics relevant to landfill issues. Recently, the APLAS has become a major international meeting in the Asia-Pacific region for the discussion of waste problems among research, policy-making and industrial communities. The role of APLAS is thus to solve waste management problems from the viewpoints of regional and global environmental sustainability.