ประเทศไทยไปทางไหน ต่อเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ ของ WHO

ประเทศไทยไปทางไหน ต่อเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ ของ WHO

การประชุมเสวนาออนไลน์ 
“ประเทศไทยไปทางไหน ต่อเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ ของ WHO”

จัดโดย
ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (Center for Clean Air Solutions – CCAS)

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กรมควบคุมมลพิษ 

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

Online โดยใช้โปรแกรม ZOOM

 

 

 


เชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการประชุมเสวนาออนไลน์ “ประเทศไทยไปทางไหน ต่อเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ ของ WHO” จัดโดย ศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (Center for Clean Air Solutions – CCAS) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กรมควบคุมมลพิษ

กำหนดการ

09.00-09.05 น. พิธีเปิด
 • อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
09.05-09.45 น. New WHO air quality guidelines
 • WHO Thailand Representative
09.45-10.15 น. มุมมองของกระทรวงสาธารณสุขต่อเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ของ WHO
 • นพ. ดนัย ธีวันดา
  รองอธิบดีกรมอนามัย
10.15-10.45 น. มุมมองการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทยในบริบทของเกณฑ์แนะนำคุณภาพอากาศใหม่ของ WHO
 • รองศาสตราจารย์ วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
  ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ
10.45-11.30 น. มิติใหม่ในการบริหารจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทย
 • ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ
11.30-12.00 น. การอภิปราย ซักถาม และสรุป 
 • ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
  คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ลิงก์การประชุม

Meeting ID: 723 893 4125
Passcode: 1111

https://us02web.zoom.us/j/7238934125?pwd=YXc5dzRGZGwzK0cxUTJlKzg0dGk3UT09


ร่วมจัดการเสวนา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

Thailand Network on Air Quality Management (TAQM) 

----------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติม
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
Facebook Chat: https://www.facebook.com/CCAS.EEAT


Print