การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566

 

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม

"การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566 " 
และฟังการบรรยายพิเศษในงาน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 35 สวสท.’66

ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ในรูปแบบ Online Conference

Online

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สวสท. 2566 ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 10:30–12:00 น. แบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีระเบียบวาระการประชุมฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
     • 2.1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
     • 2.2 รายงานจำนวนสมาชิก

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
     • 3.1 งบดุลประจำปี 2565
     • 3.2 เรื่องเพื่อพิจารณาการตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
     • 3.3 แผนการดำเนินงานและงบประมาณการ ปี 2567

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

การบรรยายพิเศษ

 • การผลิตระบบอุตสาหกรรมที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  คุณสมหวัง สินธุมงคลชัย  
  Associate Director, ESG Performance
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
   
 • เงินทุนสนับสนุนการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  คุณรพีพร ขันโอฬาร
  ผู๎อานวยการกลุํมงานนโยบายและแผน
  กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล๎อม
  สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
 • เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ

Download 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
โทรศัพท์ 0-2617-1530-1 โทรศัพท์มือถือ 0-8966-60608
โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  


Print