การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขเรื่องน้ำเค็มปนเปื้อนในน้ำดิบของการผลิตน้ำประปา

การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขเรื่องน้ำเค็มปนเปื้อนในน้ำดิบของการผลิตน้ำประปา

การเสวนา (Virtual Conference)
"การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว มาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขเรื่องน้ำเค็ม ปนเปื้อนในน้ำดิบของการผลิตน้ำประปา"
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2664 เวลา 13.00 - 15.30 น.


การเสวนาหัวข้อดังกล่าวจัดร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประจำปี ครั้งที่ 33 สวสท.’64 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. แบบ Virtual Conference (Zoom Application) ได้รับทุนสนับสนุน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 Download กำหนดการ: Program B 

  

  

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน :

https://forms.gle/DGVgbwM7CHh4RXjt6

รายละเอียดเพิ่มเติม
Environmental Engineering Association of Thailand
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016


Print