การฝึกอบรม "การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1"

การฝึกอบรม "การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1"

 
โครงการฝึกอบรม

"การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1" 

ในงานการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 และ 12th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

17-18 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา
 

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันปัญหาด้านน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เป็นปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องประสบกับปัญหาในการจัดการตามภาวะการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา คือ การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย หรือกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

กองทุนสิ่งแวดล้อม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของเงินกู้และเงินอุดหนุน ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย อากาศเสีย และระบบกำจัดของเสีย การใช้จ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยมีการประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกรอบในการบริหารงาน โดยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถขอรับการสนับสนุนได้

ทั้งนี้ ในกรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง จะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ในแต่ละรอบปีงบประมาณ จึงจะได้สิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการตามขั้นตอนต่อไป โดยปัญหาที่ผ่านมา พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบกับปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดของโครงการต่างๆ ทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนไม่ครบถ้วน ส่งผลทำให้ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือใช้ระยะเวลานานในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน            

ดังนั้น สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอรับการสนับสนุนต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้าใจและสามารถจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ครบถ้วน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมต่อไป

สถานที่จัดประชุม
โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา
โรงแรมชั้นนำบนทำเลที่ดีที่สุดสำหรับการชมวิวทะเล พักผ่อนริมชายหาด เล่นน้ำทะเลและกีฬาทางน้ำ โดดเด่นด้วยอาคารที่สูงตระหง่านด้วยห้องพักถึง 723 ห้องในสไตล์คอนเทมโพรารีที่อบอุ่นของห้องซูพีเรียร์และสไตล์โมเดิร์นคอสทัลทันสมัยของห้องดีลักซ์วิวทะเลที่ตกแต่งด้วยโทนสีน้ำเงิน-ขาว ห้องอาหารและห้องสันทนาการหลากหลาย  พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่กลางสวนปาล์ม ด้านหน้าของโรงแรมติดหาดจอมเทียนเพียงคั่นด้วยถนนเลียบหาดที่ขนานกับผืนน้ำทะเลทอดยาว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองห้องพักได้ที่ โทรศัพท์: 038 231352-67 อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการจัดอบรม เป็นระยะเวลา 2 วัน
(13 ชั่วโมง CPD สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

กิจกรรม
การดำเนินงาน โครงการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบทางวิศวกรรม ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เพื่อการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม มีการอบรมทั้งสิ้น 2 วัน (13 ชั่วโมง) มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 (17 พฤษภาคม 2566)

 • 09.00 – 12.00 น.

  การบรรยาย Green Environment and Net Zero Emission
  Keynote Speaker
  การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 22

   
 • 13.00 – 15.00 น.

  การออกแบบทางวิศวกรรมระบบบำบัด
  น้ำเสียและการก่อสร้าง

  • ระบบรวบรวมน้ำเสีย 
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย 
  • การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว
   กลับมาใช้ใหม่ 

  ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 15.00 – 16.00 น.

  ระบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์

วันที่ 2 (18 พฤษภาคม 2566)

 • 09.00 – 10.00 น.

  การออกแบบระบบคัดแยกมูลฝอย
  เพื่อจัดทำ RDF

  ศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์
  สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

   
 • 10.00 – 11.00 น.

  การออกแบบระบบการหมักปุ๋ย

  รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี
  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • 11.00 – 12.00 น.

  ระบบการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลแบบกึ่งใช้อากาศ

  ผศ.ดร. คมศิลป์ วังยาว
  บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

   
 • 13.00 – 14.00 น.

  การออกแบบทางวิศวกรรมระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล
  รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี

   
 • 14.00 – 15.00 น.

  การออกแบบทางวิศวกรรมระบบ
  เตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน

  ศ.ดร.วิษณุ มีอยู่
  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 • 15.00 – 16.00 น.

  แนวทางการขอรับการสนับสนุน
  งบประมาณก่อสร้าง
  จากกองทุนสิ่งแวดล้อม
  ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม

 • 16.00 – 17.00 น.

  การดำเนินการโครงการขยะเป็นพลังงาน (ไฟฟ้า) สำหรับเทศบาล

  รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ บุคลากรจากโรงงานอุตสาหกรรม นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน

ระยะเวลาการลงทะเบียน
1 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม 9,000 บาท/คน
หมายเหตุ
        - ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
        - ค่าลงทะเบียนสำหรับ 1 ท่าน
        - ค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการฝึกอบรม
        - ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ชำระค่าลงทะเบียน
เช็คหรือเงินสดโดยนำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0
 • ชำระค่าลงทะเบียนแล้วส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินกลับมายัง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับ

 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  จำนวน 13 ชั่วโมง จาก สวสท.
 • เป็นสมาชิกตลอดชีพของ สวสท.

 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
โทรศัพท์ 0-2617-1530-1 โทรศัพท์มือถือ 0-8966-60608
โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  
 

 


Print