การฝึกอบรม "โลจิสติกส์ของขยะเทศบาล (ทำไมแปรรูปขยะเป็นพลังงานและการพัฒนาโครงการขยะเป็นพลังงาน)"

การฝึกอบรม "โลจิสติกส์ของขยะเทศบาล (ทำไมแปรรูปขยะเป็นพลังงานและการพัฒนาโครงการขยะเป็นพลังงาน)"

 

การฝึกอบรม 

โลจิสติกส์ของขยะเทศบาล
(ทำไมแปรรูปขยะเป็นพลังงานและการพัฒนาโครงการขยะเป็นพลังงาน) 

ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

(สมาชิกตลอดชีพเข้าร่วมอบรมฟรี!!!!)

Online

หลักการและเหตุผล

ขยะมูลฝอยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยเนื่องจากมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการขยะโดยฉพาะอย่างยิ่งการหาพื้นที่เพื่อกำจัดขยะมูลฝอย การประยุกต์ใช้ศึกษาโลจิสติกส์ของขยะมูลฝอยเพื่อนำมาวิเคราะห์ระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึงต้องใช้องค์ความรู้ด้านการดำเนินการสำรวจระบบการจัดการขยะ เก็บข้อมูลสถานที่ (Node) ในโซ่อุปทานของขยะและวิเคราะห์เป็นรูปแบบการเคลื่อนที่และปริมาณของขยะทั้งหมดในระบบ

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) จึงเห็นสมควรจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง "โลจิสติกส์ของขยะเทศบาล (ทำไมแปรรูปขยะเป็นพลังงานและการพัฒนาโครงการขยะเป็นพลังงาน)" ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิก สวสท. อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ดำเนินการจัดอบรม เป็นระยะเวลา 0.5 วัน
(3 ชั่วโมง CPD สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

กำหนดการ
การอบรมทั้งสิ้น 0.5 วัน (4 ชั่วโมง) มีรายละเอียดดังนี้

 • 08.00 - 08.45 น.
  ลงทะเบียนออนไลน์

 • 08.45 - 09.00 น.
  กล่าวเปิดการฝึกอบรม
  โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธเรศ  ศรีสถิตย์  นายก สวสท.

 • 09.00 - 12.00 น.
  โลจิสติกส์ของขยะเทศบาล (ทำไมแปรรูปขยะเป็นพลังงานและการพัฒนาโครงการขยะเป็นพลังงาน)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์  กรรมการกลาง สวสท./คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระยะเวลาการลงทะเบียน
วันนี้ - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2567

การชำระค่าลงทะเบียน
 • อัตราค่าลงทะเบียน

  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่
  6 มิ.ย. 2567 เท่านั้น
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  1,500 บาท/คน
  รับสิทธิพิเศษฟรี!!!
  การเป็นสมาชิก สวสท. รายปี จำนวน 3 ปี

  สมาชิกบุคคล สวสท.
  (ตลอดชีพ)
  1 User
  ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!
  สมาชิกนิติบุคคล สวสท.
  (ตลอดชีพ)

  2 User
  ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!

  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับ
  Link-zoom/ID/Passcode

  หมายเหตุ

  • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

   

 • ชำระค่าลงทะเบียน 

  กรุณาชำระเงินโดยการโอน/
  นำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม 
  “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์
  เลขที่ 056-2-32298-0

 • แนบหลักฐานสลิปการโอนเงิน

  https://forms.gle/fikhPfQTQbqPm6vT9

Download 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
โทรศัพท์ 0-2617-1530-1 โทรศัพท์มือถือ 0-8966-60608
โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Print