การฝึกอบรม "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"

การฝึกอบรม "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม"

 

การฝึกอบรม

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร
สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน"

ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING

Online

หลักการและเหตุผล
ตามที่กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำ “แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการบดบังแสงอาทิตย์และด้านการเปลี่ยนแปลงของลม จากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร” ซึ่งเป็นเอกสารทางวิชาการที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแนวคิดและข้อเสนอแนะจากการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 

เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางการศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)  จึงได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน” ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการจัดทำรายงานและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ดำเนินการจัดอบรม เป็นระยะเวลา 0.5 วัน
(3 ชั่วโมง CPD สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

กำหนดการ
การฝึกอบรม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน" มีการอบรมทั้งสิ้น 0.5 วัน (4 ชั่วโมง) มีรายละเอียดดังนี้

 • 08.00 - 08.45 น.
  ลงทะเบียนออนไลน์
 • 08.45 - 09.00 น.
  กล่าวเปิดการฝึกอบรม โดย รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ อุปนายก สวสท.
 • 09.00 - 12.00 น.

  รศ. ดร.วราวุธ เสือดี

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการเปลี่ยนแปลงของลมจากการก่อสร้างอาคาร สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม "โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 

ระยะเวลาการลงทะเบียน
วันนี้ - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การชำระค่าลงทะเบียน
 • อัตราค่าลงทะเบียน

  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่
  8 พ.ย. 2566 เท่านั้น
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  1,500 บาท/คน
  รับสิทธิพิเศษฟรี!!!
  การเป็นสมาชิก สวสท. รายปี จำนวน 3 ปี

  สมาชิกบุคคล สวสท.
  (ตลอดชีพ)
  1 User
  ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!
  สมาชิกนิติบุคคล สวสท.
  (ตลอดชีพ)

  2 User
  ไม่เสียค่าใช้จ่าย!!!

  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับ
  Link-zoom/ID/Passcode

  หมายเหตุ

  • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

  • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

   

 • ชำระค่าลงทะเบียน 

  กรุณาชำระเงินโดยการโอน/
  นำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม 
  “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์
  เลขที่ 056-2-32298-0

 • แนบหลักฐานสลิปการโอนเงิน
  https://forms.gle/UHNz6meNxQ9pYkki7

Download 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
โทรศัพท์ 0-2617-1530-1 โทรศัพท์มือถือ 0-8966-60608
โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
  

 


Print