การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21

Hits: 5626

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565)   

"การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม" 


ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญปัญหาที่ท้าทายเกี่ยวกับการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ (รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ) และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสารมลพิษอุบัติใหม่ในเขตเมือง ซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาการ วิธีการจัดการหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมแนวคิดในการแก้ปัญหาแบบใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เท่าทันต่อปัญหาและการสังเคราะห์ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยพิจารณาการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนขึ้น   

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง ซึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 21 สวสท. เจ้าภาพหลักโดยมีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนด้านวิชาการด้วย โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยาย นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบโปสเตอร์ โดยกำหนดการประชุมวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 และเนื่องจากสภาวะระบาดของโรค COVID-19 สวสท. ได้มีมติจัดงานประชุมในรูปแบบ Hybrid ดังนี้ 

 เนื้อหาการประชุม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

- กล่าวปาฐกถาพิเศษ 

- Keynote

- Special talk

- Hybrid (Online and Onsite) Seminar 

Zoom Program (Breakout Rooms)
Meeting ID: 857 6767 3037
Passcode: 121305
Link: https://us02web.zoom.us/j/85767673037?pwd=K1YzclBLNWtSRCsrWnZVKzl0UlVNdz09

 

มาตรการด้านความปลอดภัยในสภาวะระบาดของโรค COVID-19 

หากท่านประสงค์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
ท่านต้องส่งผลการตรวจ Self-test : ATK ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุม
  ส่งผลการตรวจ ATK  
 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 Online Conference


Zoom Program (Breakout Rooms)
Meeting ID: 857 6767 3037
Passcode: 121305
Link: https://us02web.zoom.us/j/85767673037?pwd=K1YzclBLNWtSRCsrWnZVKzl0UlVNdz09

- Special Lecture 

- การประชุมเผยแพร่ชุดความรู้ และฐานข้อมูล 
  ศูนย์วิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ (ศวอ.)

รศ.วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ

ลงทะเบียนออนไลน์

Download 

กำหนดเวลา 
เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยาย ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 30 มีนาคม 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย 18 เมษายน 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมลงทะเบียนวิทยากร 29 เมษายน 2565
วันประชุมวิชาการ 12-13 พฤษภาคม 2565

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
กิจกรรมพิเศษ
อัตราค่าลงทะเบียน
ชำระค่าลงทะเบียน
เช็คหรือเงินสดโดยนำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”

 

ประเมินผลการจัดประชุม 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016

Print