การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21
12-13 พฤษภาคม 2565   
โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

"การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม" 

 
 

ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญปัญหาที่ท้าทายเกี่ยวกับการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ (รวมทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ) และปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสารมลพิษอุบัติใหม่ในเขตเมือง ซึ่งต้องอาศัยหลักวิชาการ วิธีการจัดการหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่จากการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมแนวคิดในการแก้ปัญหาแบบใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เท่าทันต่อปัญหาและการสังเคราะห์ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยพิจารณาการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สลับซับซ้อนขึ้น   

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง ซึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 21 สวสท. เจ้าภาพหลักโดยมีเจ้าภาพร่วม ได้แก่ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนด้านวิชาการด้วย โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยาย นำโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบโปสเตอร์ โดยกำหนดการประชุมวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

เนื้อหาการประชุม
 • นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

 • BCG โมเดลสู่สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

 • การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางสภาพภูมิอากาศ

 • การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • การจัดการมลพิษและความเสี่ยงอย่างยั่งยืน

 • เมืองอัจฉริยะ/เมืองสีเขียว

 • อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย

 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ

 • การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง

 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน

 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 • การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ

 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)

 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

 • พลังงานสีเขียว

 • การจัดการและการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง

 • ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

 • การพัฒนาเมือง

กำหนดเวลา 
เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1 กันยายน 2564
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยาย ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย 1 มีนาคม 2565
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมลงทะเบียนวิทยากร 1 เมษายน 2565
วันประชุมวิชาการ 12-13 พฤษภาคม 2565

Download 

การตีพิมพ์บทความงานวิจัย

บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
 • บทคัดย่อแบบขยาย (Extended abstract)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบรูปเล่ม (Proceeding Hard Copy) 
 • บทความฉบับเต็ม (Full papers)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding e-Document) 
  • บทความที่ได้รับการพิจารณาคุณภาพระดับดีมากมีสิทธิ์ได้โควต้าในการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเครือข่าย (โดยแปลบทความดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและจัดรูปแบบใหม่) จำนวน 2 วารสาร ดังนี้
กิจกรรมพิเศษ
 • การแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
อัตราค่าลงทะเบียน
 • ผู้นำเสนอผลงาน

  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่
  1 เม.ย. 65 เท่านั้น
  หลังวันที่
  1 เม.ย.- 3 พ.ค. 65
  สมาชิก สวสท. 3,500 บาท 4,000 บาท
  บุคคลทั่วไป/ สมาชิกหมดอายุ 4,000 บาท 4,500 บาท
 • ผู้เข้าร่วมประชุม

  ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่
  1 เม.ย. 65 เท่านั้น
  หลังวันที่
  1 เม.ย.-13 พ.ค. 65
  สมาชิก สวสท. 4,000 บาท 4,500 บาท
  บุคคลทั่วไป/ สมาชิกหมดอายุ 4,500 บาท 5,000 บาท
  นักศึกษา 2,500 บาท 3,000 บาท

  หมายเหตุ

  • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานเป็นอัตรา/1 ท่าน/1 บทความ
  • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ
ชำระค่าลงทะเบียน
เช็คหรือเงินสดโดยนำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ

   

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016


Print