ทัศนศึกษา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ทัศนศึกษา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

ร่วมกับ

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดให้มีการดูงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge ชนิด Deep Shaft “บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)” 

ณ เซ็นทรัล  พลาซ่า เวสต์เกต ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 ถึง 15.00 น.

 

สวสท. จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ

 


Print   Email