การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

  

 

 

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19
19th National Environmental Conference

27-29 พฤษภาคม 2563
ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย  จังหวัดเชียงราย


สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง ซึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 19 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายนำ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน การอภิปรายกลุ่มการนำเสนอบทความโดยการบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอในแบบโปสเตอร์ โดยกำหนดการประชุมวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

กำหนดการการ

 • 1 ธันวาคม 2562 ::  เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1
 • 12 กุมภาพันธ์ 2563 :: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยาย ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • 10 มีนาคม 2563 :: แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย
 • 10 เมษายน 2563 :: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์ พร้อมลงทะเบียนวิทยากร
 • 27-29 พฤษภาคม 2563  :: วันประชุมวิชาการ 

 

รูปแบบการส่งบทคัดย่อ       

ผู้สนใจเสนอบทความสามารถส่งบทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแบบยาว (Extended abstract) ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 จัดเป็น 2 คอลัมน์ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง บทนำ วัตถุประสงค์ แผนการวิจัย ผลการวิจัยและวิจารณ์
สรุปผล ตามรูปแบบที่กำหนด Link ด้านล่าง

 

 

Brochure

Download

     
 

Extended abstract's format

Download

 

เนื้อหาการประชุม

 • Eco-Innovation
 • Eco- Industry
 • Smart city/Smart building
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโลกร้อน
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ
 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)
 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • การจัดการและการฟื้นฟูชายฝั่งทะเล
 • วัสดุและปฐพีสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

 

กิจกรรมพิเศษ 

 • นิทรรศการและโปสเตอร์แสดงงานวิจัยและเทคโนโลยี
 • นิทรรศการและแสดงสินค้า  

 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

โทรศัพท์ 0-2617-1530-1   โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    


Print   Email