การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

19th National Environmental Conference

27-29 พฤษภาคม 2563
ณ จังหวัดเชียงราย


การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 19 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กำหนดการการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19

  • 20 มกราคม 2563 :: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยาย ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 28 กุมภาพันธ์ 2563 :: แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย
  • 31 มีนาคม 2563 :: วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์ พร้อมลงทะเบียนวิทยากร

 

Brochure

Download

     
 

Extended abstract's format

Download


Print   Email