การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ

 


สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นองค์กรกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายๆ สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร นิติกร นักธุรกิจ และอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้จัดให้การประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นทุกปี เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีการจัดการและข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

 

  

 

 

กำหนดการส่งบทความ 

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 31 สวสท.’62

 • 18 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์
 • 25 ตุลาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณา
 • 8 พฤศจิกายน 2562 วันสุดท้ายของการส่งบทความปรับแก้
 • 21-22 พฤศจิกายน 2562 งานประชุมวิชาการ 

  Brochure

  Download

   

  Full Paper Template

  ทำเนียบวิทยากร

    

 

กำหนดการ 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน (ห้องประชุมมิ่งเมือง)

 

 

 ฝึกอบรมด้านวิศวกรรม : ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 4

 

 

09.00-09.15 น.

การเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

โดย 

ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ (นายก สวสท.)

09.15-10.30 น. 

 PM 2.5

ผู้บรรยาย

รศ.ดร. วราวุธ เสือดี (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.45-12.00 น.

การผลิตไฟฟ้าจากของเสีย

ผู้บรรยาย

คุณเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ (บริษัท  เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน))

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.30 น.

เทคนิคการจัดการของเสียอันตราย

ผู้บรรยาย

ดร. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี (บริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์ สยาม จำกัด)

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

14.45-16.00 น.

แนวปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้บรรยาย

ผศ.ดร. โกวิท สุวรรณหงษ์ (มหาวิทยาลัยบูรพา)

นำเสนองานวิจัย : ห้องประชุมรองเมือง ชั้น 4

 

 

13.00-16.00 น.

บทความวิจัยต่างๆ

ผู้ดำเนินรายการ

- ผศ.ดร. สุชาติ เหลืองประเสริฐ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

- รศ.ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ (มหาวิทยาลัยพะเยา)

16.00-17.00 น.      

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 :  ห้องประชุมมิ่งเมือง ชั้น 4

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียน (ห้องประชุมมิ่งเมือง)

 

 

แลกเปลี่ยนและถ่ายถอดองค์ความรู้ ห้องประชุมมิ่งเมืองชั้น 4

09.00-10.30 น.

การดำเนินการตามหลัก Eco-Factory  

ผู้บรรยาย

คุณจักรพงค์ ชูพยัคฆ์ (บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน))

10.30-10.45 น. 

 พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

10.45-12.15 น.

เทคโนโลยีรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บรรยาย

ดร. ธีรวุธ ตันนุกิจ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)

12.15-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.30 น.

เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมัก

ผู้บรรยาย

คุณเทพทัย  อุดมจรรยา (บริษัท แอสโซซิเอชั่นออฟทรี จำกัด)

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

14.45-16.00 น.

เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ

ผู้บรรยาย

คุณประกาศิต อินทรสำอางค์ (บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)

นำเสนองานวิจัย : ห้องประชุมรองเมือง ชั้น 4

 

 

09.00-16.00 น.

บทความวิจัยต่างๆ

ผู้ดำเนินรายการ

- ผศ.ดร. ดลเดช ตั้งตระการพงษ์ (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

- ผศ.ดร. อัจฉริยา สุริยะวงศ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

กิจกรรมพิเศษ  - นิทรรศการและโปสเตอร์แสดงงานวิจัยและเทคโนโลยี      - นิทรรศการและแสดงสินค้า

 

 

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

โทรศัพท์ 0-2617-1530-1   โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   


Print   Email