การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ประจำปี ครั้งที่ 32 สวสท.’63

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563
โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ

 


สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) เป็นองค์กรกลางที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากหลายๆ สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ เศรษฐกร นิติกร นักธุรกิจ และอื่นๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้จัดให้การประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นทุกปี เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยีการจัดการและข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต รวมทั้งก่อให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 

 

 

 

ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

 

  

 

 

 

 
สนใจเข้าร่วมสัมมนาโปรดลงทะเบียน เพื่อสำรองที่นั่ง

  กิจกรรมพิเศษ  - นิทรรศการและโปสเตอร์แสดงงานวิจัยและเทคโนโลยี      - นิทรรศการและแสดงสินค้า  

 สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)

โทรศัพท์ 0-2617-1530-1   โทรสาร 0-2279-9720   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 


Print