การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 20

การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ 20

"ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

12-14 พฤษภาคม 2564 
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  จังหวัดขอนแก่น 


สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2527 โดยกิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง ซึ่งหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย รับเป็นเจ้าภาพร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอบทความแบบบรรยาย รวมทั้งการนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ และเนื่องจากสภาวะระบาดของโรค COVID-19 สวสท. ได้มีมติเพิ่มรูปแบบการนำเสนอบทความแบบบรรยายในระบบ Online Conference เพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทาง 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ดร. ธเรศ  ศรีสถิตย์

นายกสมาคมวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย


สารจากนายก สวสท.

"การนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการปฏิบัติงานแทนมนุษย์นั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการผลิตที่มุ่งสร้างความสำเร็จด้านเศรษฐกิจของชาติ และหากจะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า เรากำลังเผชิญปัญหาดิสรัปชั่นของเทคโนโลยีและรวมถึงปัญญาประดิษฐ์"
*********

 

 
     

 

Keynote
12 พฤษภาคม 2564 

 • บทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ  

  ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์
  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13 พฤษภาคม 2564

 • การศึกษาตัวแปรในระบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องย่อยขยะอเนกประสงค์

  คุณเจตดนัย อุดมจรรยา
  ผู้แทนบริษัท แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี จำกัด

 • EnCo Green System and Technology

  คุณคุณนฤชัย คูณทอง
  Energy Complex Co., Ltd. (EnCo)

 • การใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม

  ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา จีนศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท)

ประชุมกลุ่ม
 • การพัฒนาที่ยั่งยืนของการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ
 • The Challenge and Role of Environmental Health Response to COVID-19
  โดย    สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
 
เนื้อหาการประชุม
 • ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • นวัตกรรมเชิงนิเวศ
 • อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
 • เมืองอัจฉริยะ/อาคารอัจฉริยะ
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
 • เทคโนโลยีและการจัดการขยะ
 • การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
 • การจัดการและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโลกร้อน
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรน้ำ และคุณภาพน้ำ
 • การป้องกันมลพิษ เทคโนโลยีสะอาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
 • เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับสิ่งแวดล้อม (เซ็นเซอร์และการตรวจวัด นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ)
 • มลพิษและสารปนเปื้อนอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม
 • สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
 • ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • การจัดการและการฟื้นฟูชายฝั่งทะเล
 • วัสดุและปฐพีสิ่งแวดล้อม
 • การตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
 • อนามัยสิ่งแวดล้อม
กำหนดเวลา (ขยายระยะเวลาส่งผลงาน)
 • เผยแพร่ประกาศครั้งที่ 1 มกราคม 2564
 • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อแบบขยายทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 25 กุมภาพันธ์ 2564
 • แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อแบบขยาย 25 มีนาคม 2564
 • วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อปรับแก้และบทความฉบับสมบูรณ์พร้อมลงทะเบียนวิทยากร 12 เมษายน 2564
 • วันประชุมวิชาการ 12-14 พฤษภาคม 2564
การตีพิมพ์บทความงานวิจัย
บทความที่ผ่านประเมินได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา (Oral Presentation) และนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จะได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้
 • บทคัดย่อแบบขยาย (Extended abstract)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบรูปเล่ม (Proceeding Hard Copy) 
 • บทความฉบับเต็ม (Full papers)
  • สวสท. จะจัดพิมพ์ในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Proceeding e-Document) 
  • บทความที่ได้รับการพิจารณาคุณภาพระดับดีมากมีสิทธิ์ได้โควต้าในการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารของเครือข่าย (โดยแปลบทความดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษและจัดรูปแบบใหม่) จำนวน 2 วารสาร ดังนี้
Download
กิจกรรมพิเศษ
 • นิทรรศการและโปสเตอร์แสดงงานวิจัยและเทคโนโลยี
 • นิทรรศการแสดงสินค้า
อัตราค่าลงทะเบียน
 • ผู้นำเสนอผลงาน
  • สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย/สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  3,000 บาท
  • บุคคลทั่วไป/สมาชิกหมดอายุ  3,500 บาท
  • ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 12 เม.ย. 64 เท่านั้น!!
 • ผู้เข้าร่วมประชุม
  • สมาชิกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย/สมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย  3,000 บาท
  • บุคคลทั่วไป/สมาชิกหมดอายุ  3,500 บาท
  • นักศึกษา  2,500 บาท
  • กรณีชำระหลังวันที่ 30 เม.ย. 64  3,500 บาท
 • หมายเหตุ
  • ค่าลงทะเบียนรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานเป็นอัตรา/1 ท่าน/1 บทความ
  • ผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ
ชำระค่าลงทะเบียน
เช็คหรือเงินสดโดยนำฝากบัญชีออมทรัพย์ สั่งจ่ายในนาม “สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย”
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองประปา เลขที่ 053-1-24040-3
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยอารีย์สัมพันธ์ เลขที่ 056-2-32298-0
สถานที่จัดการประชุม
 • โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด (Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel)
  9/9 ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.)
Tel: (662) 617-1530-1   Fax: (662) 279-9720   
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: facebook.com/EEAT2016
 

Print