การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 กิจกรรมหนึ่งของ สวสท. คือการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ ในรูปแบบการจัดสัมมนา ประชุมวิชาการประจำปี ฝึกอบรม นิทรรศการ และทัศนศึกษา โดยมีการจัดประชุมวิชาการประจำปี ในกรุงเทพฯ อย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติมีการขยายขอบเขต และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดการมิใช้เฉพาะด้านเทคนิคเชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ในรูปการบำบัดปลายท่อ แต่ยังครอบคลุมถึงการป้องกันมลพิษ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงสังคม องค์กร และกฎหมาย จึงกล่าวได้ว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมครอบคลุมสหสาขาวิชาการ ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปโดยกว้างขวาง สวสท. จึงได้จัด “การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ” ขึ้นปีละครั้ง โดยหมุนเวียนกันไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้จากนักวิชาการ นักวิจัย และผู้มีประสบการณ์จริงในภาคสนาม โดยการนำผลงานวิจัย การปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น และทัศนวิจารณ์ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม นำเสนอในที่ประชุมวิชาการเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม อันจะยังประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป


ประวัติการจัดประชุมวิชาการที่ผ่านมาครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขนานกับ 3rd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

สวสท. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ รองเมือง กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขนานกับ 2nd International Conference on Environmental Engineering, Science and Management

สวสท. ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 11 การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขนานกับ 1st International Conference on Environmental Science, Engineering and Management

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย

ครั้งที่ 10

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 9

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ศูนย์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 8

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ครั้งที่ 7

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และ กระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2551 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 6

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 5

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2549 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 4

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ 3

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2547 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 2

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2546 ณ โรงแรมเจริญธานี ปริ้นเซส จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 1

สวสท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2545 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
นักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ นักสังคมศาสตร์ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ วิศวกร ที่ปรึกษา ข้าราชการ องค์กรเอกชน และผู้สนใจทั่วไป