คณะกรรมการ

 กรรมการฝ่ายกิจกรรม
รศ.ดร.ดวงรัตน์  อินทร

 ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  หนูพันธ์คุณอมรรัตน์  อัษฎมงคลรศ.พัชรี  หอวิจิตรคุณณัฐธพัฒน์  สายวรรณ์คุณสมพล  เหมพรหมราชคุณธานิน  ศรีศุกรีคุณสุวพีร์  ศิริกุลวัฒนาดร.ภาสกร ขันทองทิพย์