คณะกรรมการ

 กรรมการฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.เฉลิมราช  วันทวิน

 รศ.ดร.ธเรศ  ศรีสถิตย์รศ.ดร.ชาติ  เจียมไชยศรีผศ.ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติผศ.ดร.ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์ดร.สาโรช  บุญยกิจสมบัติดร.สุพพัต  ควรพงษากุลรศ.ดร.กฤติยา  เลิศโภคะสมบัติผศ.ดร.สมภพ  สนองราษฎร์ดร.พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิชดร.อรพินท์  เกตุรัตนกุลคุณธเนศ   วีระศิริ