คณะกรรมการ

 กรรมการอำนวยการ


ดร.ประเสริฐ  ตปนียางกูร

นายก

รศ.ดร.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ

อุปนายกคนที่ 1

รศ.ดร.สุทิน  อยู่สุข

อุปนายกคนที่ 2

รศ.ดร.วราวุธ  เสือดี

กรรมการกลาง

รศ.ดร.ชาติ  เจียมไชยศรี

กรรมการกลาง

รศ.ดร.กฤติยา  เลิศโภคะสมบัติ

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.ศรัณย์  เตชะเสน

กรรมการกลาง

รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่

ประธานฝ่ายการเงิน

รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

ประธานฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ดลเดช  ตั้งตระการพงษ์

ประธานฝ่ายกิจกรรม

คุณโกวิทย์ เอื้อศิริพันธ์

เลขาธิการ