คณะกรรมการ

 กรรมการอำนวยการ


ศ.ดร.ธเรศ   ศรีสถิตย์

นายก

รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ

อุปนายกคนที่ 1

รศ.ดร.วราวุธ เสือดี

อุปนายกคนที่ 2

รศ.ดร.ชาติ เจียมไชยศรี

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.ศรัณย์ เตชะเสน

กรรมการกลาง

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์

กรรมการกลาง

รศ.ดร.วิษณุ มีอยู่

ประธานฝ่ายการเงิน

ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ

ประธานฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.เพ็ชรพร เชาวกิจเจริญ

ประธานฝ่ายกิจกรรม

ผศ.ดร.อัจฉริยา สุริยะวงศ์

เลขาธิการ