คณะกรรมการ

 ผู้ทรงคุณวุฒิกิตติมศักดิ์
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายสันทัด สมชีวิตา


ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์นางนิศากร โฆษิตรัตน์ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี์ดร.สุพัฒน์  หวังวงศ์วัฒนานางอรพินท์ วงศ์ชุมพิศดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนศ.ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิตย์นางปราณี พันธุมสินชัย, P.E.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล